Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder 2022

9. december 2022 afholdt On-line.
Læs referat her

19. juni 2022 afholdt hos Dorte Christiansen, Borupvej 25, Snekkerup
Læs referat her

Bestyrelsen holdt møde den 26.8. og dagsordenen var forberedelse til ekstraordinær Generalforsamling vedr. vedtægstsændringer om bestyrelsens sammensætning.
forslag til vedtægtsforandring:
 • Det er bestyrelsens opgave og ansvar at opretholde foreningens formål.
 • Foreningen ledes af en bestyrelse med formand, kasser og 3 bestyrelses medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
 • Der vælges yderligere 2 suppleanter med taleret.
 • Bestyrelsen står til valg hvert andet år i lige år.
 • Foreningens formand vælges af generalforsamlingen.
  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
  Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand.
 • Bestyrelsesmøder afholdes hver 3 måned, derudover hvis formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.
 • Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.
 • Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Dog kan ét medlem af bestyrelsen kræve mødet lukket.

Næste bestyrelsesmøde:
Online den 9.12.2022. Skriv mail til info@rideterapeutforeningen, hvis du som medlem ønsker at deltage. Så sender vi et link.