Foreningens vedtægter

Vedtægter for Rideterapeut Foreningen

 1. Navn og hjemsted
 2. Formål
 3. Medlemskab
 4. Generalforsamlingen
 5. Bestyrelsen
 6. Kontingent
 7. Regnskab og revision
 8. Økonomi
 9. Tegning og hæftelse
 10. Vedtægtsændringer
 11. Udmeldelse
 12. Tab af medlemsrettigheder
 13. Opløsning
 14. Etiske regler
 15. Uddannelsesudvalg

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn: Rideterateut foreningen
Foreningens hjemsted: Følger Formandens adresse
Foreningens stifter: Maja Frederiksen
Foreningen er stiftet i år 2012

§ 2. Foreningens formål

 • Sikre og fastholde kvaliteten i det rideterapeutiske arbejde, herunder den professionelle tilgang til mennesker og heste.
 • Samle de mennesker der arbejder med faget således at vidensdeling, forskning og dokumentation bliver muligt.
 • Udbrede kendskab til rideterapi og udbyttet af kontakten med hest og rideterapeut.
 • Afgrænsning således at rideterapeuten beskæftiger sig med sine faglige kompetencer.
 • Vejledning til brugerne og henvisning til behandlere.
 • Fremme uddannelse indenfor rideterapi i Danmark, herunder arbejde for at medlemmer kan opnå offentlig anerkendelse.

§ 3. Medlemskab

Medlemskab kræver som minimum nedenstående uddannelse og kurser. Ved ansøgning om optagelse skal kop af eksamenspapirer og kursusbeviser forevises og en egen beskrivelse af erfaring med heste og mennesker.

Mellemlang uddannelse med mennesker på professionsbachelor niveau eller højere. Den mellemlange uddannelse skal indeholde undervisning i pædagogik, psykologi og kommunikation. Herunder også et overordnet kendskab til de forskellige psykiske sygdomme. Medlemmer af foreningen skal udover deres faglige uddannelse have indhentet viden, færdigheder og  kompetencer indenfor nedenstående felter, i form af kurser og uddannelser og have diplom/bevis herpå:

 • Rideterapeutiske kurser hvor teori og praksis bliver koblet sammen.
 • Horsemanship hvor brugen af krops-sproget gør sig gældende i arbejdet med hesten.
 • Hestefaglighed hvor viden om lovgivning, professionelt hestehold, udstyr til hest og rytter, træning af hesten,fodring, hovpleje, generel/daglig pleje af hesten indgår.
 • 1 uges praktik på godkendt praktiksted. Praktikstedet skal arbejde professionelt med rideterapi og kunne koble teori på praksis og vejlede praktikanten.

Alle praktikophold skal evalueres skriftligt af praktikant og praktiksted og fremsendes til foreningens bestyrelse efter endt praktik.

Ansøgere, der ikke har ovenstående uddannelser/kurser i hest og terapi, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau f.eks. arbejdet professionelt med rideterapi i længere tid, vil i særlige tilfælde kunne optages på dispensation.

Optagelse på dispensation kræver hele bestyrelsens godkendelse.

Der gives ikke dispensation på den mellemlange menneskelige uddannelse på professionsbachelor niveau.

Anmodning om optagelse skal ske skriftligt til foreningens formand.

Som medlem af rideterapeutforeningen er man forpligtet til modtage løbende supervision på sit arbejde som rideterapeut.

Medlemmerne af foreningen kan præsentere sig som medlem af Rideterapeut Foreningen, på egen hjemmeside og vil fremstå på medlemslisten på foreningens hjemmeside.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamling afholdes 1 gang om året senest i juni måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand (kun i lige år)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (kun i lige år)
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af revisor
 10. Valg til uddannelsesudvalg
 11. Eventuelt. 

Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer, som har betalt kontingent.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af dagsorden skal tilsendes medlemmerne med mindst 30 dages varsel for den ordinære og 14 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

  

§ 5. Bestyrelsen

Det er bestyrelsens opgave og ansvar at opretholde foreningens formål.

Foreningen ledes af en bestyrelse med formand, kasser og 3 bestyrelses medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Der vælges yderligere 2 suppleanter med taleret.

Bestyrelsen står til valg hvert andet år i lige år.

Foreningens formand vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand.

Bestyrelsesmøder afholdes hver 3 måned, derudover hvis formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.

Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.

Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Dog kan ét medlem af bestyrelsen kræve mødet lukket.

§ 6. Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemsrettigheder.

 

§ 7. Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor valgt blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen.  

Kasserer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen (lige år).

 

§ 8. Økonomi

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter således at de er rentebærende.

 

§ 9. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

 § 10. Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, men mindst halvdelen af forsamlingen stemmer for forslagets gennemførelse, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage. Her kan forslaget vedtages med 2/3 stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.

 

§ 11. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1måned før næste kalenderår. Husk angivelse af udmeldelsesdato. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

 

§ 12. Fortabelse af medlemsrettigheder

Overfor et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes overfor pågældende medlem.

 

§ 13. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

 Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende medlemmer.

 Eventuel formue ved foreningens opløsning overdrages til almennyttige formål.


§ 14. Etiske Regler

Formål og anvendelse

Almene etiske principper gælder såvel for rideterapeuter som for alle andre mennesker.

De fagetiske retningslinjer er en uddybning og præcisering af den almene etik, hvor denne ikke giver tilstrækkelig vejledning i forbindelse med udøvelsen af det rideterapeutiske fag.

De etiske regler er beskrevet i et særligt dokument, som findes på foreningens hjemmeside.

Der nedsættes et etisk udvalg, som følger de etiske retningslinjer og udarbejder oplæg til formuleringer, ændringer mv. Disse forelægges for og godkendes af bestyrelsen.